Joan Timoneda

Só qui só

Aquest poema l'han interpretat: Raimon .

Só qui só, que no só io,
puix d’amor mudat me só.


Jo crec cert que res no sia,
o, si só, só fantasia,
o algun home que somia
que ve a alcançar algun do,
puix d’amor mudat me só.

Só del tot transfigurat;
só aquell que era llibertat,
i ara, d’amors cativat
me veig molt fora raó,
puix d’amor mudat me só.

Sí só, puix que en lo món vixc
i a mi mateix avorrixc,
i segons que discernixc
veig la qui em dóna passió
puix d’amor mudat me só.