Ramon Llull

De dolor

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

A, com es dousa la dolor
que sostenon li peccador
can servexen contricció
ede peccats queren perdó!
A dolor de bon’amistat!
Aydats-me vensre lo peccat
qui mi ha vensut tant espés;
car al rey qui per mi mort pres
e·s fo per mi home carnal,
son estat fals e desleyal,
car no havia greu dolor
quant vehia la desonor
que li fahien li malvat
qui son per ell tant fort honrat.
A dolor, d’on venon li plor
qui plaen a Nostre Seyor!
Venits ab tal contricció
per qui puscha trobar perdó,
e faytz-me doler tant soven,
que tots jorns estia temén.