Ramon Llull

D'amor

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

A bon’amor! E per qual tort
Que us haja fayt, a mala mort
m’a acusat la mal’amor,
qui·m fa estar ‘xipeccador,
qu’eu pauc no son desesperat?
Car home qui es en peccat
e qui mal’amor lo te pres,
sens contriccióno fa res.
A bon’amor! Poretz-me dar
contricció de mon mal far,
per so que fuja mal’amors,
qui procura plors e dolors,
e·n infern mal tots temps haver,
per so car fa·n a son voler?
A bon’amors! Tanmal me sent,
car vas vos ay fayt falliment.
Mort so si de mi nous sové,
e que veng’a vostra mercé.