Joan Manel

Medicina de pecat de dolor

A, com es dousa la dolor
que sostenon li peccador,
car servexen contricció
e de peccatz queren perdó!
A, dolor de bon’amistat!
aydatz me a vensre lo peccat
qui mi ha vensut tan espès;
car al rey qui per mi mort près
e•s fo per mi home carnal,
son estat fals e desleyal;
car no avia greu dolor,
quant veia la desonor
que li faien li malvat
qui són per él tant fort onrat.
A, dolor d’on venon li plor
qui plaen a nostre Senyor!
venitz ab tal contricció
per qui pusca trobar perdó;
e faytz me doler tant sovén
que tots jorns estia temén.