Celdoni Fonoll

Bons consells a una minyona

Vés a buscar espinacs
minyona, puix tant ho vols;
mes guarda que'ls caragols
no't toquen amb sos llimacs.

Mira com poses lo peu,
guarda bé, amada germana,
aqueixa roba de grana
que no té estima ni preu;
no'n faças tela de sacs,
vés remirada com sols:
mes guarda que'ls caragols
no't toquen a amb sos llimacs.
De aquella mostra argentada
lo engany, minyona coneix;
que lo que plata apareix
és una bava malvada:
del exterior no't pag
que's capa d'engany i dols:
mes guarda que'ls caragols
no't toquen a amb sos llimacs.
No't fies de qui no's fia
de algú, i amb ser ell tan moll
la casa se'n porta al coll
i per les banyes se guia:
no vages per los obacs
que per ell hi van a estols:
mes guarda que'ls caragols
no't toquen a amb sos llimacs.